Services- เอไอทีม ให้บริการอะไรบ้าง?

Services

เอไอทีมจำหน่าย License Tableau และให้บริการหลังการขาย ให้บริการฝึกอบรม บริการที่ปรึกษา และอิมพลิเมนท์ระบบงานด้าน Business Intelligence, Data Visualization, Data Analytics, Designing Dashboards ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนาน...
Read More

บริการฝึกอบรม – Tableau Desktop Training

TRAINING : TABLEAU DESKTOP I [Fundamental]

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ Tableau มาก่อน ต้องการปรับพื้นฐานความรู้ ใช้เวลาอบรม 2 วัน
Read More

TRAINING : TABLEAU DESKTOP II [Intermediate]

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การใช้งาน Tableau มาแล้ว และต้องการสร้างการวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น ใช้เวลาอบรม 2 วัน
Read More

TRAINING : Data Preparation using Tableau Prep

เพื่อนำ Tableau Prep มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมข้อมูล (Data Preparation), การทำ Data Transform.....
Read More

TRAINING : Tableau Dashboard Best Practices

หลักสูตรสำหรับผู้มีประสบการณ์ Tableau มาก่อน แต่ต้องการเน้นการเพิ่มทักษะในการสร้าง Dashboard โดยเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ที่ดี และวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม (Visual Best Practices) อย่างมืออาชีพ
Read More