Category: บทความ-Tableau Server

การ Export รูป Dashboard บน Tableau Server แบบอัตโนมัติ

บทความนี้จะมาสอนเกี่ยวกับ การ Export รูป Dashboard บน Tableau Server แบบอัตโนมัติ บทความนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับใครที่มีจำเป็นจะต้อง Export รูปเพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทุกๆวัน และไม่อยากใช้วิธีการแบบ Manual

การวางแผนและการติดตั้ง Tableau Server

เพื่อให้ฝ่าย IT ขององค์กรที่จะทำการติดตั้งโปรแกรม Tableau Server ด้วยตนเอง ใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้น ตั้งใจให้อ่านง่ายเป็นภาษาไทยและย่อเนื้อหามา